Welkom

 
HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE

VAN HET

PLATFORM VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP
 

PLATFORM VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP UDEN

Wat doet/wil het Platform:

*    Het Platform is een stichting met als doel de behartiging van de belangen van alle mensen met een handicap/beperking in Uden.

*    Het Platform onderhoudt hiertoe samenwerking tussen verenigingen en instanties die zich bewegen op het terrein van het gehandicaptenbeleid.

*    Het Platform dient als gesprekspartner voor het bestuur van de gemeente Uden en andere beleidsrelevante organisaties en overige groeperingen teneinde de belangen van mensen met een handicap zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

*    Het Platform verstrekt informatie aan de doelgroep via o.a. de website.

*    Het Platform voert onderzoek uit naar knelpunten en leemten op het terrein van het gehandicaptenbeleid.

*    Het Platform levert een bijdrage aan de oplossing van knelpunten.

*    Het Platform brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit over het gehandicaptenbeleid.

*    Het Platform streeft naar inspraak, medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van besluiten, wetten en maatregelen die betrekking hebben op mensen met een handicap.

*    Het Platform werkt samen met alle organisaties met dezelfde doelstellingen.

*    Het Platform heeft viermaal per jaar bestuurlijk overleg met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Uden met ambtelijke ondersteuning.